Menu
 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Trąbki Wielkie

Lp.

Czynność

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie          uzupełniające

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 06.04.2016r.

do 20.04.2016r.

od 10.06.2016r.

do 24.06.2016r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności , o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

do 26.04.2016r.

do 28.06.2016r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

09.05.2016r.

godz. 15.00

30.06.2016r.

godz. 15.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 10.05.2016r.

  do 13.05.2016r.

od  01.07.2016r.

do 05.07.2016r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

17.05.2016 r.
godz. 15.00

08.07.2016 r.
godz. 15.00

 

 
wniosek


 

INFORMACJA O REKRUTACJI

DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

 

Rekrutacja do innych form wychowania przedszkolnego, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Trąbki Wielkie, odbywa się od 01 marca 2016 r. do 15 marca 2016 r. Wnioski w rekrutacji podstawowej będzie można składać w przedszkolu i szkołach podstawowych w godzinach funkcjonowania danej placówki od 01 marca do 15 marca oraz od 10 czerwca 2016 r. do 24 czerwca 2016 r. w rekrutacji uzupełniającej.

Rodzice dzieci aktualnie uczęszczających do punktu przedszkolnego, przedszkola lub oddziału przedszkolnego działającego przy szkole podstawowej mogą złożyć na rok szkolny 2016/2017 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym punkcie przedszkolnym, przedszkolu, czy też oddziale przedszkolnym w terminie do 29 lutego 2016 r. – wówczas nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu. Złożona deklaracja powoduje gwarancję miejsca w danym punkcie przedszkolnym, przedszkolu czy też oddziale przedszkolnym.

           

  1. Do punktów przedszkolnych, przedszkola i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przy szkołach podstawowych przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie gminy Trąbki Wielkie w wieku od 3 do 6 lat oraz dzieci odroczone od obowiązku szkolnego.
  2. Do punktów przedszkolnych, przedszkola czy też oddziałów przedszkolnych  dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce, jeżeli w kolejnych latach rodzice złożą deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego.
  3. Postępowanie rekrutacyjne do punktów przedszkolnych, przedszkola i oddziałów przedszkolnych przeprowadza się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów i na wolne miejsca (pozostałe po uwzględnieniu deklaracji rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danej placówce).
  4. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru (ustawowe i lokalne).
  5. Rodzice zapisując dziecko, mają prawo wskazać nie więcej niż trzy placówki zapewniające realizację wychowania przedszkolnego tj. punkt przedszkolny, przedszkole czy też oddział przedszkolny, w preferowanej przez siebie kolejności.

 


KRYTERIA PRZYJĘĆ DO
PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH,
PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
 
PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH,
KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST
GMINA TRĄBKI WIELKIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

Kryteria  ustawowe:

1)      wielodzietność rodziny kandydata – 100 punktów,

2)      niepełnosprawność kandydata – 100 punktów,

3)      niepełnosprawność jednego z rodziców  kandydata – 100 punktów,

4)      niepełnosprawność obojga rodziców  kandydata – 100 punktów,

5)      niepełnosprawność rodzeństwa  kandydata – 100 punktów,

6)      samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 100 punktów,

7)      objęcie kandydata pieczą zastępczą – 100 punktów.

 

 

Kryteria lokalne do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  w gminie Trąbki Wielkie:


1)  kandydat podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego – 26 punktów,

2)     kandydat w roku, w którym odbywa się rekrutacja, ukończy 5 lat – 13 punktów,

3)      uczęszczanie rodzeństwa kandydata do szkoły podstawowej, w której mieści się oddział przedszkolny w roku szkolnym, na który przeprowadzana jest rekrutacja – 3 punkty,

4)      pozostawanie obojga rodziców w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym – 3 punkty,

5)      kandydat zamieszkuje w miejscowości, należącej do obwodu szkoły podstawowej, w której mieści się oddział przedszkolny, zgodnie z uchwałą  Nr 53/VII/2013 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Trąbki Wielkie  – 5 punktów.

 

Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów lokalnych do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  w gminie Trąbki Wielkie:

  1. oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły podstawowej, w której mieści się oddział przedszkolny w roku szkolnym, na który przeprowadzana jest rekrutacja - załącznik nr 4
  2. oświadczenie rodziców o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym – załącznik nr 2,

 


Terminarz rekrutacji:

 

Harmonogram czynności  w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do innych form wychowania przedszkolnego, przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Trąbki Wielkie

Lp.

Czynność

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie      uzupełniające

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do innej formy wychowania przedszkolnego, przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01.03.2016 r
do 15.03.2016 r.

od 10.06.2016 r.     do 24.06.2016 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do innej formy wychowania przedszkolnego, przedszkola, oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy OSO*

do 18.03.2016 r.

do 28.06.2016 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

31.03.2016 r.
godz. 15.00

30.06.2016 r.
godz. 15.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 01.04.2016 r.
do 12.04.2016 r.

od  01.07.2016 r.
do 05.07.2016 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

15.04.2016 r.
godz. 15.00

08.07.2016 r.
godz. 15.00

*OSO – ustawa o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.)